10 oktober 2014

Overeenkomsten en verschillen BrightPensioen en ZZP-Pensioen

Met dit document willen we duidelijk maken wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen BrightPensioen en het ZZP pensioen van de belangenbehartigers FNV Zelfstandigen, FNV Bouw, PZO en ZZP Nederland.

Overeenkomsten

Wettelijk kader

In beide regelingen betreft het vrijwillig, individueel aanvullend (derde pijler) pensioen. Voor beide regelingen zullen dan ook dezelfde wettelijke regels van toepassing zijn. Dit geldt voor bestaande regels zoals de maximale hoogte van het in te leggen bedrag, bepaald door de jaar- en reserverings-ruimte, de (on)mogelijkheden tot opnemen van dit vermogen, maar ook voor enkele op stapel staande wetswijzigingen. Er wordt regelmatig gesuggereerd dat deze wijzigingen speciaal voor het ZZP-pensioen gelden, maar dat is niet zo. Sterker: de wijzigingen gelden zelfs niet uitsluitend voor zelfstandigen maar voor alle Nederlanders met derde-pijler pensioenpotjes.

Welke wijzigingen zijn dit? Pensioenvermogen in de derde pijler zal – binnen zekere grenzen – veilig worden gesteld, zodat dit bij een beroep op de bijstand niet aangesproken hoeft te worden. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om derde pijler pensioen op te nemen in geval van arbeidsongeschiktheid. De wetswijzigingen zijn nog niet formeel van kracht maar per 1 januari 2015 moet een tijdelijke regeling een oplossing bieden voor het bovenstaande.

Fiscaliteit

In beide gevallen gaat om een beleggingsfonds waarbinnen – fiscaal gefaciliteerd – vermogen wordt opgebouwd dat later in een pensioenuitkering kan worden omgezet. Beide vallen onder het zogenoemde ‘lijfrenteregime’.

Lifcycle fonds

In beide gevallen gaat het om een individuele pensioenrekening en wordt er collectief belegd in een lifecycle fonds. Dit is een fonds waarbij het risico voor de deelnemer richting pensioendatum wordt afgebouwd. Het pensioen blijft van de deelnemer en bij overlijden gaat het opgebouwde kapitaal naar de nabestaanden. Van collectiviteit, zoals bij pensioenfondsen, is in beide gevallen dan ook geen sprake.

Veiligheid

Voor beide instellingen geldt dat het vermogen van de deelnemers bij een bewaarbank staat. Dit is wettelijk verplicht. Mocht een pensioeninstelling ooit failliet gaan dan is het geld van de deelnemers beschermd. Jouw geld staat daarom bij beide initiatieven even veilig. Lees hier meer over veiligheid en risico’s.

Winstoogmerk

Beide regelingen worden uitgevoerd door organisaties die geen winstmaximalisatie nastreven.

Verschillen

Kosten / verdienmodel

BrightPensioen: Het grootste onderscheid tussen BrightPensioen en alle andere aanbieders van derde-pijler oplossingen, is dat alleen bij BrightPensioen jouw volledige inleg naar het beleggingsfonds gaat. De variabele beleggingskosten (fondskosten) worden tegen kostprijs verrekend en inzichtelijk gemaakt. BrightPensioen verdient dus niet aan jouw pensioengeld, maar alleen aan een jaarlijks lidmaatschap. Het lidmaatschap – dat voor iedereen gelijk is – wordt apart in rekening gebracht en dit gaat dus niet ten koste van jouw fiscale jaarruimte. Het is echter ook niet.

FNV-ZZP-PZO: Een vaste vergoeding voor administratie en een percentage van het vermogen van de deelnemer voor vermogensbeheer. Hierdoor betalen deelnemers die meer opbouwen meer aan kosten. Daarnaast wordt er een percentage per transactie in rekening gebracht.

Doelgroep

BrightPensioen biedt pensioenopbouw voor iedereen die zelf zijn of haar pensioen moet regelen. ZZP’ers, DGA’s en mensen in loondienst zonder pensioenregeling. Door het unieke verdienmodel zoals hierboven beschreven is BrightPensioen extra aantrekkelijk voor mensen die wat meer voor hun pensioen opzij willen zetten. Onze pensioenindicator waarschuwt vanzelf als we denken dat BrightPensioen minder geschikt voor je is.

FNV-ZZP-PZO wordt gepositioneerd als Pensioenfonds voor ZZP’ers. Voor ZZP’ers uit alle inkomensgroepen.

Eigendom en zeggenschap

BrightPensioen wordt eigendom van de deelnemers doordat iedere deelnemer mede-aandeelhouder wordt. Hierdoor heeft iedere deelnemer daadwerkelijk zeggenschap en deelt hij of zij mee in eventuele winst. Bij ongeveer 50.000 deelnemers hebben de deelnemers zelfs de meerderheid van de zeggenschap.

FNV-ZZP-PZO: Afgevaardigden van FNV Zelfstandigen, ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en PZO vormen het bestuur van stichting ZZP-pensioen. Loyalis en Inadmin, beide onderdeel van APG, verzorgen de pensioenuitvoering. Daarnaast komt er een deelnemersraad.

Beleggingsbeleid

BrightPensioen belegt zeer breed gespreid, in ETF’s (indexbeleggen) tegen zo laag mogelijke kosten. Vele onderzoeken wijzen uit dat indexbeleggen, gemeten over een langere periode, uiteindelijk meer resultaat oplevert dan actief beleggen. Bovendien zijn de kosten van indexbeleggen veel lager dan de kosten van actief beleggen. Deelnemers krijgen inzicht in alle beleggingen en bij 6000 deelnemers introduceren we een tweede, duurzaam lifecycle fonds. Lees hier meer over beleggen bij BrightPensioen.

FNV-ZZP-PZO: De website van ZZP-Pensioen vertelt dit over beleggen.

IT / Automatisering

BrightPensioen maakt gebruik van een modern SAAS (online) platform van Artena. Via een gebruiksvriendelijk portaal worden mutaties door de deelnemer zelf in gang gezet en direct verwerkt in de achterliggende administratie. Er wordt frequent gecommuniceerd met de deelnemers, zoals twee weken voordat we de periodieke inleg gaan incasseren. De deelnemer kan deze inleg op elk moment eenvoudig aanpassen. Dit kan zowel via laptop, tablet of mobiel.

FNV-ZZP-PZO: De administratie wordt gedaan door Inadmin van APG.

Transparantie

BrightPensioen is transparant over alles waarover het transparant mag zijn. Dit betekent: volledig inzicht in de gemaakte kosten, het beleggingsbeleid, de resultaten, de beleggingskosten, onze inkoopprijzen, het beloningsbeleid, etc.

FNV-ZZP-PZO: onbekend.

Organisatie en kosten

BrightPensioen is een kleine (‘lean’) organisatie zonder veel overhead. Wij houden de kosten laag. We betalen marktconforme salarissen en in ons beloningsbeleid is vastgelegd dat bestuurders nooit meer kunnen verdienen dan de Balkenendenorm. We hebben geen dure kantoorruimte en geven geen geld uit aan dure reclamecampagnes. We werken nauw samen met professionele partners. We kunnen snel schakelen en op veranderingen inspelen.

FNV-ZZP-PZO: Uitvoerder APG is een grote organisatie met een kantoor aan de Zuidas en bestuurdersbeloningen van meer dan 500.000 euro per jaar (bron: Jaarverslag 2013 APG).

Uitkeringsfase

BrightPensioen: Iedere deelnemer is vrij te kiezen door welke instantie (bank, verzekeraar) hij/zij zijn/haar pensioen wil laten uitkeren en voor hoelang. Dus levenslang of een kortere, van tevoren bepaalde periode, via hoog-laag constructie, etc. Mede afhankelijk van de wensen van onze deelnemers, willen we in de toekomst ook zelf de uitkeringsfase gaan verzorgen.

FNV-ZZP-PZO: De uitkering wordt gedaan door Loyalis, onderdeel van APG. De deelnemer kan kiezen voor een uitkering van 10, 15, 20 jaar of levenslang.

Missie

BrightPensioen heeft als missie – naast een goede flexibele pensioenoplossing bieden tegen kostprijs – de Nederlander meer pensioenbewust maken. We geven daarom gratis workshops en webinars en onze pensioenwiki zal een kennisbank met pensioeninformatie worden. Daarnaast vinden wij dat het Nederlands pensioenstelsel moet hervormen en we mengen ons actief in het pensioendebat.

FNV-ZZP-PZO: Pensioen voor ZZP’ers bieden.