De jaarruimte tool voor 2023 is beschikbaar, download ‘m nu

 • Hoe werkt de pensioen- of vermogensindicator?

  De pensioen- of vermogensindicator geeft een indicatie van hoeveel geld je opzij moet leggen voor welk (pensioen)vermogen.

  Zo zijn de berekeningen tot stand gekomen:

  Het gekozen / getoonde rendement is een bruto rendement. Dat houdt in dat de jaarlijkse variabele beleggingskosten in de berekeningen verrekend worden met het rendement. Deze kosten bestaan uit de transactiekosten en de jaarlijkse fondskosten (beide tegen kostprijs).

  NB: de vaste vergoeding voor het lidmaatschap wordt apart in rekening gebracht en is niet meegenomen in de berekeningen van de indicator. De vaste vergoeding gaat namelijk niet ’ten koste’ van je (pensioen)vermogen en is niet fiscaal aftrekbaar.

  Bij de berekeningen in de indicatie gaan we als volgt te werk:

  1. We berekenen eerst hoeveel jaar je nog zult opbouwen (je gewenste pensioen- of eindleeftijd minus je huidige leeftijd, afgerond naar beneden).

  2. Daarna rekenen we per jaar uit wat de waarde aan het eind van het jaar bedraagt van je eenmalige inleg plus het saldo aan het begin van het jaar (na aftrek van de instapvergoeding) vermeerderd met je maandelijkse inleg in dat jaar (na aftrek instapvergoeding) waarbij de maandelijkse inleg nog een deel van het jaar mee-rendeert.

  We begrijpen het als het onderstaande niet zo helder voor je is, maar in formulevorm ziet dat er zo uit:
   Image

  3. Uiteindelijk komen we op het laatste jaar uit waarin (pensioen)vermogen wordt opgebouwd. Om tot de indicatie van het opgebouwde vermogen te komen, halen we er de uitstapvergoeding van de eindwaarde van het laatste jaar af.

  • Indicatie opgebouwd vermogen (voor afronding) = ( Wgewenste eindleefijd x ( 1 – Kuitstap )).

  Dit bedrag ronden we bewust af naar het dichtstbijzijnde 500-tal. Het gaat per slot van rekening om een indicatie. Een niet afgerond bedrag geeft immers de suggestie van een exacte voorspelling.

  Alleen van toepassing op de pensioenindicator:

  4. Vervolgens gebruiken we dit bedrag om een indicatieve bruto maanduitkering te berekenen.

  • Indicatie bruto uitkering per maand (voor afronding) = ( Indicatie Opgebouwd Pensioenvermogen x Puitkering ) / 12

  Dit bedrag ronden we vervolgens af naar het dichtstbijzijnde 10-tal. Dit is de indicatie bruto maanduitkering die we tonen.

  5. Om tot de koopkracht te komen hanteren we de prijsindex o.b.v. de EU inflatie voorspelling van 2% per jaar (huidige jaar = 100) op de gewenste pensioenleeftijd. Deze gebruiken we vervolgens voor een inflatiecorrectie op de indicatie bruto maanduitkering welke we als koopkracht tonen. Deze koopkracht wordt ook afgerond op het dichtstbijzijnde 10-tal.

  Aantrekkelijk of niet?

  De melding dat BrightPensioen ook minder aantrekkelijk kan zijn verschijnt in de volgende situatie. We berekenen hoeveel je zou hebben opgebouwd bij een fictieve aanbieder die 1,25% per jaar over het beheerd vermogen rekent en 0,5% in- en uitstapkosten per storting. Dit is een percentage dat bij een dergelijk (duurzaam) fonds niet ongebruikelijk is.

  Zodra het verschil in opgebouwd vermogen bij BrightPensioen en het opgebouwd vermogen bij deze fictieve aanbieder groter is dan totale som aan lidmaatschapskosten die je bij BrightPensioen over die periode kwijt bent, verschijnt deze melding.

  Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met fiscaliteit, omdat deze voor iedere klant anders is in zowel opbouw- als de uitkeringsfase. Het niet verschijnen van een melding betekent niet dat we de goedkoopste zijn. Er zijn meerdere factoren die meewegen bij het selecteren van een geschikte oplossing. Vergelijk daarom altijd meerdere aanbieders.

  Toelichting formules. In de bovengenoemde formules is met onderstaande variabelen gewerkt:

  • Wjrx = Waarde jaar x
  • Ieenmalig = eenmalige inleg
  • Ii = inleg in maand i
  • Klopend = lopende fondskosten (0,21%), dit is onze kostprijs van de huidige portefeuille.

  De verwachting is dat deze de komende jaren verder naar beneden zal gaan. Indien er in een jaar geherbalanceerd dient te worden, kunnen deze hoger uitvallen, echter zullen deze nooit de 0,25% overschrijden.

  • Kinstap = Instapvergoeding (0,07%)
  • Kuitstap = uitstapvergoeding (0,05%)
  • Rbruto = bruto rendement (als ingevoerd door jou.) Onze lange termijn rendementsdoelstelling (ná kosten) ligt op 4% boven inflatie, vandaar dat het default percentage van 6%.
  • Let wel: bij kortere looptijden geldt vanwege de lifecycle afbouw een lagere rendementsdoelstelling. In onderstaande tabel is deze terug te vinden.
  • Puitkering = Percentage uitkering die aangekocht kan worden. Hierbij gaan we uit van het percentage ná kosten zoals deze momenteel in de markt aangeboden worden. Voor een looptijd van 20 jaar rekenen we met 6,0%, voor 25 jaar met 5,25% en voor 30 jaar met 5,0%.

  Verwacht bruto rendement volgens de lifecycle

  Looptijd Indicatief bruto rendement
  Langer dan 47 jaar 6,5%
  19 tot 47 jaar 6,0%
  12 tot 18 jaar 5,5%
  9 tot 11 jaar 5,0%
  6 tot 8 jaar 4,5%
  3 tot 5 jaar 4,0%
  Korter dan 3 jaar 3,5%

  Bovenstaande indicatieve bruto rendementen zijn tot stand gekomen op basis van de rendementen per subfonds die voortkomen uit de voorgeschreven berekeningen van het essentiële informatie document. Hierbij is gekozen voor een gemixed rendement waarbij 2/3 van het rendement uit het gematigde scenario is gebruikt en 1/3 van het rendement uit het gunstige scenario per subfonds. Hierna is het resulterende rendement teruggerekend naar een vergelijkbaar gemiddeld rendement over de desbetreffende looptijd. Deze gemiddelde rendementen zijn vervolgens naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde halve procent.