21 februari 2018

In 2017 heeft het neutrale fonds een resultaat van 3,55% behaald. Het defensieve fonds had een rendement van 1,60%. We leggen hier uit hoe dit resultaat tot stand gekomen is en wat er in 2017 in het Bright LifeCycle Fonds is veranderd.

Uitbreiding portefeuille

In de loop van 2017 is de portefeuille uitgebreid met een vijftal additionele ETFs. Door het toevoegen van een Emerging Markets ETF en het toevoegen van kapitalisatie gebaseerde aandelen ETF’s is de diversificatie van het fonds toegenomen.

Obligatie-rendement

De rente heeft invloed op het rendement van obligaties. Een stijgende rente heeft een negatief effect en een dalende rente een positief effect. Dit geldt met name voor obligaties met een lange duration (rentegevoeligheid). Omdat de rente geruime tijd heel laag is belegt Bright niet in obligaties met een lange duration. Deze is maximaal 6 jaar. Hierdoor wordt het risico op een sterke koersdaling bij een stijgende rente beperkt. In 2017 is de rente licht gestegen maar dit had om die reden nauwelijks effect.

Aandelen-rendement

Aandelenbeleggingen hebben een positief resultaat laten zien in 2017. De waardegroei (in dollars) van de Amerikaanse beleggingen en de beleggingen in Emerging Markets werd echter deels teniet gedaan door de dalende dollarkoers. Koersveranderingen tussen dollar en euro pakken in sommige jaren gunstig uit en andere jaren niet. Waar we in 2016 een positief effect ondervonden van een stijgende dollarkoers, had de dalende dollarkoers in 2017 een negatief effect.
BrightPensioen kiest er bewust voor het valutarisico niet af te dekken. Het valutarisico heeft pas daadwerkelijk effect op pensioendatum, wanneer het belegd vermogen moet worden omgezet wordt in euro’s. Door de automatische risicoafbouw via de lifecycle wordt het valutarisico richting pensioendatum vanzelf beperkt (lees hier de uitgebreidere toelichting).

Waardeontwikkeling fonds

De waarde van het fonds groeide in Q1 licht en nam in Q2 en begin Q3 weer iets af. In Q4 stabiliseerde de dollar ten opzichte van de euro, waardoor de onderliggende waarde in de portefeuille toenam. Met name Amerikaanse en Emerging Markets beleggingen deden het aanhoudend goed waardoor we het jaar met een rendement van 3,55% in Neutraal en 1,60% in Defensief hebben afgesloten.

Grafiek

In onderstaande grafiek zijn de geïndexeerde rendementen (inclusief de eventuele dividenden en couponrentes) terug te vinden.