Handleiding jaarruimte en reserveringsruimte berekentool

Uitleg 2019

Met de ‘jaar- en reserveringsruimte berekentool’ kun je eenvoudig je jaar- en reserveringsruimte berekenen en bijhouden voor de volgende jaren. Op deze pagina leggen we uit wat je waar moet invullen. Bij twijfel: raadpleeg je boekhouder (en maak hem of haar blij met deze tool). Geen tijd? Met onze handige online tool kun je snel indicatief je jaarruimte berekenen.

Heb je de tool vorig jaar ook al gebruikt? Dan ben je snel klaar. Kopieer uit de sheet van vorig jaar rij 34,: ‘Ongebruikte jaarruimtes over voor de komende jaren’ de waarden bij 2018 – 2012 (roze vakjes). Deze waardes vul op tabblad “2019_KORT” in de blauwe vakjes in rij 32 in de sheet van dit jaar. Als je de blauwe tabblad ( “2019_KORT”) hebt ingevuld, hoeft niet de roze tabbladen (2012 t/m 2019) in te vullen.

Bekijk hieronder het instructiefilmpje, waarin we je aan de hand meenemen bij het gebruik van de jaarruimte tool:

  • De sheet heeft een apart tabblad per jaar.
  • Vul op ieder blad de inkomensgegevens van het jaar daarvoor in. Dus: op tabblad 2019 vul je de inkomensgegevens van 2018 in.
  • De jaarruimte wordt gebaseerd op jouw inkomsten over het voorgaande belastingjaar.
  • De blauwe velden moet je zelf invullen.
  • In het bovenste gedeelte van ieder tabblad wordt de jaarruimte over het betreffende belastingjaar berekend.
  • In het onderste gedeelte wordt jouw lijfrente-storting – het bedrag dat je zelf invult in cel D27 – automatisch verdeeld over je (eventuele) reserveringsruimte en de jaarruimte in het lopende belastingjaar.
  • De regels die uitsluitend op IB ondernemers (zzp’ ers) van toepassing zijn, zijn grijs gemaakt. Ben jij gewoon in loondienst, dan kun je deze velden overslaan.

Stap 1: Jaarruimte

Open de spreadsheet en sla deze lokaal op. Zorg dat Excel de volgende instelling hanteert: ga naar opties, dan het kopje formules en vervolgens schakel je iteratieve berekeningen in. Vul jouw gegevens voor 2018 en eerdere jaren in. Hieronder leggen we de verschillende velden uit.

Geboortedatum (cel D3 op tab 2019 / 2019_KORT):  Deze is nodig voor het bepalen van jouw maximale reserveringsruimte. Was je op 1 januari 2018 56 jaar of ouder, dan is de reserveringsruimte bijna tweemaal zo hoog.

Inkomen uit loondienst (cel D4): Vul dit in voor de jaren waarin je in loondienst bent geweest. Het betreft het totaal aan ontvangen bruto loon, ziektewetuitkeringen, bonussen, opbrengsten van personeelsopties, fooien uit binnen- en buitenland en andere inkomsten uit loondienst waarover geen loonheffing werd ingehouden (bv. bijtelling leaseauto) . Minus je reisaftrek openbaar vervoer.

Winst uit Onderneming (cel D5): Uitsluitend voor IB-ondernemers (zzp’ers). Dit is je omzet (ex. BTW) minus bedrijfskosten. Denk hierbij aan: inkoopkosten, een km-vergoeding van € 0,19 p/km vanuit privé ontvangen voor privé gebruik bedrijfsauto, afschrijvingen, rentelasten (of, indien van toepassing, plus credit rente), verzekeringskosten (let op: geen AOV) en overige zakelijke kosten. Let op: dit is nog voor eventueel andere aftrekposten als starters-, MKB- en/of zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek etc. Raadpleeg je boekhouder als je hierover niet zeker bent.

Overig belastbaar inkomen (cel D6): Eventuele andere belastbare inkomstenbronnen, zoals met eventuele ontvangen partneralimentatie of afkoopsommen. .

Pensioenaangroei (= Factor A) (cel D13): Als je in loondienst werkt en je werkgever biedt een pensioenregeling aan, ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In deze UPO vind je de Factor A terug. Dat bedrag moet je hier invullen.

Gebruik gemaakt van de Oudedagreserve? (cel D16): Ben jij IB-ondernemer en heb je een fiscale oudedagreserve (= FOR) opgenomen in dit belastingjaar (of ga je dit doen)? Kies dan voor “ja”. Indien je hier geen gebruik van hebt gemaakt in dit jaar, zet dan op “nee” of laat de cel leeg.

Toename FOR (cel D17): Heb jij in cel D16 gekozen voor “ja”, dan wordt hier automatisch je FOR uitgerekend op basis van je winst uit onderneming en toegevoegd aan de balanspost onderaan de sheet (in rijen 37 t/m 41). Het is mogelijk een eventuele correctie te maken op dit bedrag door de inhoud van de cel handmatig aan te passen, bijvoorbeeld omdat je eigen vermogen niet toereikend was om de maximale FOR te mogen reserveren.

Afname FOR (excl. omzetting in lijfrente) (cel D18): Ben jij IB-ondernemer en heb je een FOR opgebouwd? Dan kan het zijn dat je deze vrijwillig of verplicht hebt laten afnemen. Vul in cel D18 het deel van de afname van de FOR in welke je niet hebt afgestort/omgezet in een lijfrente.

Bedrag FOR omgezet naar lijfrente (cel D19): Je mag de vrijgevallen FOR fiscaal geruisloos omzetten naar een lijfrente vóór 1 juli van het belastingjaar volgend op het boekjaar waarin je deze hebt doen afnemen.Ben jij IB-ondernemer en heb je een FOR opgebouwd? Het bedrag aan opgebouwde FOR dat je dit belastingjaar wilt omzetten naar lijfrente, vul je in cel C19 in als een positief getal. Dit kan niet hoger zijn dan het bedrag aan FOR op je balans aan de eind van het voorgaande belastingjaar. Let wel op dat de lijfrente storting ook daadwerkelijk moet hebben plaatsgevonden vóór 1 juli van het hierop volgende belastingjaar wil dit volledig fiscaal geruisloos gaan.

Stap 2: Reserveringsruimte
Herhaal bovenstaande voor de jaren 2012 t/m 2018 om ook je reserveringsruimte te berekenen. Het is heel verstandig dat te doen, want je oudste nog ongebruikte jaarruimte uit eerdere jaren wordt namelijk eerst gebruikt (tot het jaarlijks maximum). Ieder jaar valt de oudste onbenutte jaarruimte. Een bijkomende eis voor de hoogte van de reserveringsruimte is dat deze niet hoger mag zijn dan 17% van jouw premiegrondslag over het jaar waarvoor je ‘m berekend.

Stap 3: Betaalde lijfrentes 
Vul eventueel betaalde bedragen aan lijfrentes in (cel D27) voor de jaren 2012 t/m 2018.

Stap 4: De uitkomsten

Kijk op tabblad 2019 naar cel D25, hierin vind je het bedrag terug dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.

In het overzicht in rijen 31 t/m 34 kun je terugvinden aan welke jaarruimtes (jaren) deze zijn onttrokken en welke ongebruikte jaarruimtes je nog over houdt voor de komende 7 jaren.

Veel succes! En mocht je nog vragen/opmerkingen hebben: laat ze ons weten!

NB: BrightPensioen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in berekeningen die gemaakt worden. Sluit bij twijfel altijd kort met je financieel adviseur of boekhouder, of raadpleeg de Belastingdienst.

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000