Handleiding jaarruimte en reserveringsruimte berekentool

Met de ‘jaar- en reserveringsruimte berekentool’ kun je eenvoudig je jaar- en reserveringsruimte berekenen en bijhouden voor de volgende jaren. Op deze pagina leggen we uit wat je waar moet invullen. Bij twijfel: raadpleeg je boekhouder (en maak hem of haar blij met deze tool).

Image

Handleiding en uitleg 2019

Heb je de tool vorig jaar ook al gebruikt? Dan ben je snel klaar.

 • Kopieer uit de sheet van vorig jaar rij 34,: ‘Ongebruikte jaarruimtes over voor de komende jaren’ de waarden bij 2018 – 2012 (roze vakjes).
 • Deze waardes vul je in op tabblad “2019_KORT” in de blauwe vakjes in rij 32 in de sheet van dit jaar.
 • Als je het blauwe tabblad ( “2019_KORT”) hebt ingevuld, hoef je niet de roze tabbladen (2012 t/m 2019) in te vullen.

Bekijk hieronder het instructiefilmpje. Daarin nemen we je aan de hand mee  bij het gebruik van de jaarruimte tool. De gegevens waarmee in gerekend wordt staan in het openingsplaatje.

Instructievideo

 • De sheet heeft een apart tabblad per jaar.
 • De jaarruimte voor dit jaar is gebaseerd op jouw inkomsten over het voorgaande belastingjaar.
 • Vul op ieder blad de inkomensgegevens van het jaar daarvoor in. Dus op tabblad 2019 vul je de inkomensgegevens van 2018 in.
 • De blauwe velden moet je zelf invullen.
 • In het bovenste gedeelte van ieder tabblad wordt de jaarruimte over het betreffende belastingjaar berekend.
 • In het onderste deel van de sheet wordt jouw lijfrente-storting – het bedrag dat je zelf invult in cel D27 – automatisch verdeeld over je reserveringsruimte en de jaarruimte in het lopende belastingjaar.
 • De regels die uitsluitend op IB ondernemers (zzp’ ers) van toepassing zijn, zijn grijs gemaakt. Ben jij in loondienst, dan kun je deze velden overslaan.

Stap 1: Jaarruimte

Open de spreadsheet en sla deze lokaal op. Zorg dat Excel de volgende instelling hanteert: ga naar opties, dan het kopje formules en vervolgens schakel je iteratieve berekeningen in. Hieronder leggen we de verschillende velden uit.

Geboortedatum (cel D3 op tab 2019 / 2019_KORT):  Deze is nodig voor het bepalen van jouw maximale reserveringsruimte. Was je op 1 januari 2018 56 jaar of ouder, dan is de reserveringsruimte bijna tweemaal zo hoog.

Inkomen uit loondienst (cel D4): Vul dit in voor de jaren waarin je in loondienst bent geweest. Het betreft het totaal aan ontvangen bruto loon, ziektewetuitkeringen, bonussen, opbrengsten van personeelsopties, fooien uit binnen- en buitenland en andere inkomsten uit loondienst waarover geen loonheffing werd ingehouden (bv. bijtelling leaseauto). Minus je reisaftrek openbaar vervoer.

Winst uit Onderneming (cel D5): Uitsluitend voor IB-ondernemers (zzp’ers). Dit is je omzet (ex. BTW) minus bedrijfskosten. Denk hierbij aan: inkoopkosten, een km-vergoeding van € 0,19 p/km vanuit privé ontvangen voor privé gebruik bedrijfsauto, afschrijvingen, rentelasten (of, indien van toepassing, plus credit rente), verzekeringskosten (let op: geen AOV) en overige zakelijke kosten. Let op: dit is nog voor eventueel andere aftrekposten als starters-, MKB- en/of zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek etc. Raadpleeg je boekhouder als je hierover niet zeker bent.

Overig belastbaar inkomen (cel D6): Eventuele andere belastbare inkomstenbronnen, zoals met eventuele ontvangen partneralimentatie of afkoopsommen.

Pensioenaangroei (= Factor A) (cel D13): Als je pensioen in loondienstopbouwt ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In deze UPO vind je de Factor A terug. Dat bedrag moet je hier invullen.

Gebruik gemaakt van de Oudedagsreserve? (cel D16): Ben jij IB-ondernemer en heb je een fiscale oudedagsreserve (= FOR) opgenomen in dit belastingjaar (of ga je dit doen)? Kies dan voor “ja”. Indien je hier geen gebruik van hebt gemaakt in dit jaar, zet dan op “nee” of laat de cel leeg.

Toename FOR (cel D17): Heb jij in cel D16 gekozen voor “ja”, dan wordt hier automatisch je FOR uitgerekend op basis van je winst uit onderneming en toegevoegd aan de balanspost onderaan de sheet (in rijen 37 t/m 41). Het is mogelijk een eventuele correctie te maken op dit bedrag door de inhoud van de cel handmatig aan te passen, bijvoorbeeld omdat je eigen vermogen niet toereikend was om de maximale FOR te mogen reserveren.

Afname FOR (excl. omzetting in lijfrente) (cel D18): Ben jij IB-ondernemer (zzp’er) en heb je een FOR opgebouwd? Dan kan het zijn dat je deze hebt laten afnemen. Vul in cel D18 het deel van de afname van de FOR in welke je niet hebt afgestort/omgezet in een lijfrente.

Bedrag FOR omgezet naar lijfrente (cel D19): Je mag de vrijgevallen FOR fiscaal geruisloos omzetten naar een lijfrente. Dit kan tot 1 juli van het belastingjaar volgend op het jaar waarin je de FOR hebt laten afnemen. Het bedrag aan opgebouwde FOR dat je dit belastingjaar wilt omzetten naar lijfrente, vul je in cel C19 in. Dit kan nooit hoger zijn dan het bedrag aan FOR op je balans aan de eind van het voorgaande belastingjaar. Let op dat de lijfrente storting daadwerkelijk moet hebben plaatsgevonden vóór 1 juli van het hierop volgende belastingjaar.

Stap 2: Reserveringsruimte

Herhaal bovenstaande voor de jaren 2012 t/m 2018 om ook je reserveringsruimte te berekenen. Het is heel verstandig dat te doen, want je oudste nog ongebruikte jaarruimte uit eerdere jaren wordt het eerst gebruikt. Ieder jaar vervalt de oudste onbenutte jaarruimte. De reserveringsruimte mag niet hoger mag zijn dan 17% van jouw premiegrondslag over het jaar waarvoor je ‘m berekend.

Stap 3: Betaalde lijfrentes 

Vul eventueel betaalde bedragen aan lijfrentes in (cel D27) voor de jaren 2012 t/m 2018.

Stap 4: De uitkomsten

Kijk op tabblad 2019 naar cel D25. Dit is het bedrag terug dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.

In het overzicht in rijen 31 t/m 34 kun je terugvinden aan welke jaarruimtes (jaren) deze zijn onttrokken en welke ongebruikte jaarruimtes je nog over houdt voor de komende 7 jaren. Veel succes!

NB: BrightPensioen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in berekeningen die gemaakt worden. Sluit bij twijfel altijd kort met je financieel adviseur of boekhouder, of raadpleeg de Belastingdienst.

Image

Onze oplossing voor jou

Bright
Helder en slim

 • Je geld is veilig

  We pakken geen percentage van je pensioen. Zo hou je meer over.

 • We zijn een social enterprise

  We gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Je wordt mede-eigenaar

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.